תשלומים למכרזים - לא בשימוש

הדף לא בשימוש

Step 1 of 2

50%
 • פורטל תשלומים היחידה למכרזים ולוגיסטיקה

  ברוכים הבאים לפורטל התשלומים של היחידה למכרזים ולוגיסטיקה (להלן: "היחידה"). פורטל התשלומים מופעל ע"י היחידה והוא משמש כלי לתשלום באינטרנט עבור השתתפות במכרזים. השימוש בפורטל כפוף להסכמה לקבל ולנהוג ע"פ תנאי שימוש המפורטים להלן.
  ח.פ 500701636

  תנאי השימוש בפורטל התשלומים

  • ההשתתפות במכרזים פומביים אותם עורך הטכניון, כרוכה בתשלום דמי השתתפות (להלן: "דמי ההשתתפות") בסך הנקוב בכל מכרז אותו מפרסמת היחידה.
  • מציע המבקש להשתתף במכרז, רשאי לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את דמי ההשתתפות, באחת משתי הדרכים הבאות:
   • בגזברות הטכניון – באופן ובמועדים המפורטים במכרז.
   • באמצעות פורטל תשלומים זה.
  • דמי ההשתתפות לא יושבו בכל מקרה, למעט אם נקבע אחרת על ידי הטכניון במסמכי המכרז ו/או בכל מקום אחר.
  • בחר מציע לשלם את דמי ההשתתפות באמצעות פורטל זה, יחולו עליו כל תנאי השימוש כמפורט לעיל ולהלן.
  • התשלום יבוצע בקישור המצורף באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטר כארד ו/או בכל אמצעי תשלום אחר אותו יאשר הטכניון מעת לעת. הטכניון לא ישמור את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.
  • לצורך תשלום דמי ההשתתפות באמצעות פורטל זה, יהיה על המשתמש, למלא את פרטי המציע ופרטי המשלם, בשדות המסומנים, כפי שיידרש.
  • המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי ומלא, כפי שנדרש. מידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך ביצוע התשלומים בפורטל זה, יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב – 1982.
  • מובהר בזאת כי לצורך ביצוע התשלום, הטכניון שומר על זכותו לעשות שימוש במערכות ממוחשבות שונות וכן באתרי אינטרנט השייכים לצדדים שלישיים. אישור תנאי השימוש על ידי המשתמש בתחתית עמוד זה, מהווה אישורו לתנאים כאמור, ובכך מייפה המשתמש את כוחו של הטכניון לביצוע התשלום כאמור, לרבות למסירת המידע, שנדרש ממנו לצורך ביצוע התשלום, לצדדים שלישיים.
  • עם ביצוע התשלום באמצעות הפורטל, יוצג למשתמש אישור בדבר תשלום דמי ההשתתפות. באפשרות המשתמש להדפיס את האישור. יש להדפיס את האישור ולצרפו למסמכי המכרז המוגשים על ידי המציע.
  • הטכניון לא יהיה אחראי בשום מקרה, לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, לרבות ומבלי לגרוע, תקלות ו/או בעיות הנוגעות לתשלום דמי ההשתתפות ו/או אישור בדבר ביצועו, שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו, בשל כל מעשה או מחדל מכל מין וסוג, שנגרמו באופן ישיר ו/או עקיף, עם מסירת הפרטים לעיל.
  • על תנאי השימוש הנ"ל יחולו חוקי מדינת ישראל, והם יפורשו לפי דיני מדינת ישראל בלבד. כללי ברירת הדין הבינלאומי אינם חלים על הפורטל ועל תנאי השימוש בו.
  • סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים בתנאי שימוש אלו נתונה לערכאות המוסמכות בעיר חיפה בלבד, ואף ערכאה במדינה אחרת או בעיר אחרת לא תהיה בעלות סמכות לדון בעניין בקשר לתנאי השימוש.